Medezeggenschapsraad

De leden van deze raad denken mee met het bevoegd gezag en het team. Daartoe hebben zij inzage in allerlei beleidsmatige stukken die het hele schoolgebeuren betreffen.

Voor een aantal zaken heeft de raad adviesbevoegdheid, voor een aantal bestaat instemmingsbevoegdheid. De raad bestaat uit vier leden, twee van hen vormen de oudergeleding en twee vormen de personeelsgeleding.

Kijk in onze schoolgids voor alle leden van de medezeggenschapsraad.

Helaas, Uw browser is te oud om deze website te tonen. Update uw browser.